ارواح ترسناک گورستان


مهری کاشانی


• روح از تنش که رفت
تنش
در دست این و آن بود که جائی
خاکش کنند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۹ ارديبهشت ۱٣۹۱ -  ۲٨ آوريل ۲۰۱۲


 
 خواهر م

دنیا را می گویم

روح از تنش که رفت

تنش

در دست این و آن بود که جائی

خاکش کنند

لای پنجه های لاغرش

تکه ای

تکه ی بزرگی

از روح من بودکه

با او به گورستان می رفت

حالا که

تن او آنجاست روح من

به اروح ترسناک گورستان

پیوسته است.


مهری کاشانی
لندن