آدم وحوا


مهری کاشانی


• چیزی نگفتم
نگفتم حوا
به شبه آدمی گفته بودم و
باخته بودم ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۲٨ فروردين ۱٣۹۱ -  ۱۶ آوريل ۲۰۱۲


 گفتم ،ای وای آدم

حضرت آدم

خود خودش

گفت تو ؟

گفتم...؟

چیزی نگفتم

نگفتم حوا

به شبه آدمی گفته بودم و

باخته بودم

نگفت هستم ،خودمم خود آدم

من اما شناختمش

می شناختمش

از خلقت زمین

بگذار نگوید

می دانم

می ترسد از...؟

می دانم شناخته مرا

می دانم می شناخته مرا

و می داند آدم شناسم .

می داند هزار هزارسال است

به دنبال آدم پا زده ام و...


مهری کاشانی
لندن