عباس میرزا


مهری کاشانی


• و عباس میرزا
باز بد آورده
تهران را باخته حالا ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۱۶ فروردين ۱٣۹۱ -  ۴ آوريل ۲۰۱۲


 و عباس میرزا

باز بد آورده

تهران را باخته حالا

حالا که من تهرانی ام،

از شهر من

دوری اش مانده ،

و ازخانه ام غم اش ،

حالا که تهرانی ام!

آنجا که او آنوقت ها

قرار ترکمن چای را پذیرفت ،

خانه ام آنجا بود

آن وقت ها.مهری کاشانی
لندن