بید مجنون


مهری کاشانی


• سکوت تو اما
در ریشه های عجول درخت بید
دلم را ریش ریش می کند. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۵ فروردين ۱٣۹۱ -  ۲۴ مارس ۲۰۱۲


 وقتی برگ های مرده ی درخت ها

ول می گردند در هوا

وقتی باغ بوی سرما می دهد

تو هم باید ؟

خدا را خوش نمی آید

خودت بگو

چکار می کردم ؟

سکوت تو اما

در ریشه های عجول درخت بید

دلم را ریش ریش می کند.

انگار می بینمت

ترا دور می زنند ریشه ها

دهان بسته ات هم شاید

کاراین نگونسار عاشق ست

این مجنون

تا... ، این واژه ی جسور را

نشنود دوباره .

این واژه ی جسور ودلگیر .. من می روم.

صبر داشته باش

پیاز های لاله به گل مینشینند

به زودی سبز می شوی

در پای درخت مغرور باغ   

پرستاری ات بامن،

عشقِ من !
 مهری کاشانی

لندن