از پشت پنجره


عسگر آهنین


• عمری، در انتظار شیهه ی اسبی،
از پشت پنجره اش رو به خیابان نگاه کرد
آن اسب سُرخ یال، مگر در خیال، نیامد. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۲۰ اسفند ۱٣۹۰ -  ۱۰ مارس ۲۰۱۲


 عمری، در انتظار شیهه ی اسبی،
از پشت پنجره اش رو به خیابان نگاه کرد
آن اسب سُرخ یال، مگر در خیال، نیامد.

تنها، عبور زرهپوش ها و ُ دسته های مسلح
فریاد زنده باد و ُ مرده باد، در وزش باد
تابوت ها و ُ شیون صفوف سیه پوشان

او، پشت پنجره، مویش سپید شد
اکنون نشسته، رو به درون، شیهه می کشد.

۱۰ مارس ۲۰۱۲