کوچک مانده ام


مهری کاشانی


• کوچک مانده ام
کوچک مانده ام چرا
انگار از دل یک آرزو
به دنیا آمده ام ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۲۹ بهمن ۱٣۹۰ -  ۱٨ فوريه ۲۰۱۲


 کوچک مانده ام
کوچک مانده ام چرا
انگار از دل یک آرزو
به دنیا آمده ام
انگار نام مادرم آرزوست
بایست در راه وبیراه
در باد
زیر آسمان بارانی بار می آمدم
بایست مرا سر راه می گذاشتند
قفس تنگی بود خانه ی درندشتِ ما
باغی در حصار بلند دیوار ودیوار
و کلاغ پرهای دندانه دار.

آراسته شده بودم از آنچه می بایست
از صفات لازم
مغزم ارچه همه آرزو بود
وآرزو ماند.


ژانویه ۲۰۱۲
لندن