سوگِ بهمنی


خسرو باقرپور


• چون بیابان بودم و رَملِ روان
بادِ بی بنیاد بر جسم ام دوان

خرمی نابوده بود از بودِ من
تیرگی نقشی ز تار و پودِ من ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۲۲ بهمن ۱٣۹۰ -  ۱۱ فوريه ۲۰۱۲


 چون بیابان بودم و رَملِ روان
بادِ بی بنیاد بر جسم ام دوان

خرمی نابوده بود از بودِ من
تیرگی نقشی ز تار و پودِ من

می کشم زی هر کجا این خاک را
خاک بر سر می کنم هر پاک را

سالیانی چون خیالِ خامِ جن
برج و بارو ساختم با خاک و شن

خود ندانستم چه ها پرداختم
لیک می دانم که بی شک باختم

خاک و شن باشم کنون در بودِ یاد
نقش نامانایِ شن در چشم بادبرای شنگرف خیال عسگر جان آهنین
بالبداهه