روزگاران


مهدی فلاحتی


• روزگاری
               جوانی
جهانی پر از شوخکامی
پر از اختراعِ سخنهای تازه ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۹ آبان ۱٣۹۰ -  ٣۱ اکتبر ۲۰۱۱


 روزگاری
               جوانی
جهانی پر از شوخکامی
پر از اختراعِ سخنهای تازه
پر از لذتِ کشف در عمقِ بینش
پر از آفرینش
پر از ماه بود آسمانِ کویرش
-اگر شاعر از خلوتِ ریگزاران و از سوز سرمای شب می سرود.زمانی جوانسوز گشته ست امروزهامان
زمانی که عادت
                   سبب سازِ هستی ست
و خارج شدن از صفِ عادت از عادتِ صف
جنون یا که مستی ست.

زمانی که اندوهخواری
                           و حسرت
به معنای اندیشه مَندی ست
و انباشتِ گونه های فریب
مثالی از آینده مَندی ست.

زمانی که انبوهِ کُرنِشگران در رکابند.
و آنان که می گفته اند ار به راهی قدم در نهند،
چنین و چنان می شود،
                            خوابِ خوابند.


واشینگتن، 8 آبان 1390

www.mehdifalahati.net