زیبایی


مهدی فلاحتی


• چشمهایم ریز.
پوستم پُرحفره چون اسفنجِ دورافتاده از دریا.
ژرفجای زخم بر هر گونه ام
(یادگاران درونپوسیده از جنگ) ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۲۷ مهر ۱٣۹۰ -  ۱۹ اکتبر ۲۰۱۱


چشمهایم ریز.
پوستم پُرحفره چون اسفنجِ دورافتاده از دریا.
ژرفجای زخم بر هر گونه ام
(یادگاران درونپوسیده از جنگ)
بر سرم موها
                  چنانچون تکه های گِل
علف پوشان پراکنده ست بر دشتی سترون.
من چه زیبایم که با زیباترین هستنده ی عالم هماغوشم!

پیرسالی سخت بیمارم
و گاهی درد هم سنگین تر از فریادهایم می شود
وه! من چه خوشبختم که با زیباترین معشوقه ی عالم هماغوشم!
و از جامی که پی نوش اش فراموشی ست،
با هر بوسه یی یک جرعه می نوشم.

واشینگتن، ۲٣ مهر ۱٣۹۰