روگردانی


مهدی فلاحتی


• و هنگامی که یکسان جامه ی تقدیر،
هرکس را شبیهِ دیگران کرده ست،
من شادم
          اگر من مثلِ من باشم. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۷ تير ۱٣٨۵ -  ۲٨ ژوئن ۲۰۰۶


 
falahatimi@yahoo.com
صبوری
یک زمان از من می آمد بَر
ولی اکنون
چه گویم باز؟
مرا تلخایِ هستی
کز پسِ دیروز
                   تا امروز
گسترده ست ،
می گوید که باید راهِ دیگر زد
                                           - و دیگر ساز .
 
جهان
       از تلخیِ خویش است
کاینسان ترشرو؟
وین ماه
از زشتا و تلخایِ جهان است اینچنین رو برگرفته
                                                          - ابرپوشی پیشه کرده ست ؟
و باری ، اینچنین آیا جهان تنها به مرگ اندیشه کرده ست ؟
 
جهان
       شاید به تلخی خو بگیرد
ماه
     شاید
تا زمین می چرخد از ما رو بگیرد .
من
    ولی
دیگر نه با روًیای ماه ام اُلفتی هست ،
نه می خواهم که درچشم انتظاری
                                          شرمسارِخویشتن باشم .
 
و هنگامی که یکسان جامه ی تقدیر،
هرکس را شبیهِ دیگران کرده ست ،
من شادم
           اگر من مثلِ من باشم . /