خیال سبز


مهدی فلاحتی


• خیال سبزِ تو از چشمه های خشک می جوشید
و باد
         یاد می آورد
و حوصله می بُرد. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۵ ارديبهشت ۱٣۹۰ -  ۲۵ آوريل ۲۰۱۱


 خیال سبزِ تو از چشمه های خشک می جوشید
و باد
         یاد می آورد
و حوصله می بُرد.
زمین: گدازه ی سرد
و آسمان
            بی که ببارد دیگر
ستاره ی خامُش به زیر ابر
بی گِله می بُرد.

خیال سبزِ تو از چشمه های خشک می جوشید...

www.mehdifalahati.com

واشینگتن، ٣ اردیبهشت ۱٣۹۰