دریا


مهدی فلاحتی


• هنوز از همه لای و گِل
که دریا می آرد به ساحل
نشان از یکی گوهر از یک صدف نیست ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۲۵ خرداد ۱٣٨۵ -  ۱۵ ژوئن ۲۰۰۶


هنوزش ببین
جانِ دریا به لب نیست
و امواج
          گهگاه اگر پُرشتاب،
فقط سوگِ مارا مکرّر کنند
- به وقتی که درحجمِ دریایِ لَخت
جان می کَنند.
 
 
هنوز آنچه گوشِ هراسِ من است،
هیاهویِ مرغانِ ماهی- شکار است
و دریا
        چنان غرق اندیشه گویا
که از هرچه هست این هیاهو
                                      کنار است.
 
هنوز از همه لای و گِل
که دریا می آرد به ساحل
نشان از یکی گوهر از یک صدف نیست
و آنچه عزیز و دریغاست،
نَفَس هایِ خونینِ ترسیده ی ماهیان است.
جز این، هیچ   دریا به کف نیست.