برای دوست


مهری کاشانی


• یه خونه با در بازش چو دریا
یه قلب مهربون تو دار دنیا ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۲۵ اسفند ۱٣٨۹ -  ۱۶ مارس ۲۰۱۱


 
 برای دوست از دست رفته ام در اسپانیا
مهری کاشانییه خونه با در بازش چو دریا
یه قلب مهربون تو دار دنیا
زمونه بس عجول و ما چه غافل
یه چیزی گم شد از دنیا ،یه دنیا
اسفند ماه ۱٣٨۹