ماهی سر در گم


مهری کاشانی


• کاوش نگاهت به خالی های بی امید   
روپوش ملال را می پوشاند بر من
می پوشاندم ازتو
و ازهوای ابری روح تو ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۲۲ اسفند ۱٣٨۹ -  ۱٣ مارس ۲۰۱۱


 معصومیت آنگونه ی دست های تو
در تلنگری بر ماهی غرق شده
در تنگ بلور
کاوش نگاهت به خالی های بی امید   
روپوش ملال را می پوشاند بر من
می پوشاندم ازتو
و ازهوای ابری روح تو
پرسشی مارگونه اما
می خزد درجانم
به چی فکر می کنی
به چی ؟
وقتی من پنهانم
در این خرقه ی بی نفوذ .