مادرم


مهری کاشانی


• توان آب را
می سنجیدم با جانم
آنجا که می چرخد تا باز بچرخد،
گرداب را . ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۲۵ بهمن ۱٣٨۹ -  ۱۴ فوريه ۲۰۱۱


 دنیا همه آب بود و آب   
گاه مرگ بود .
ناتوان ،
توان آب را
    می سنجید م با جانم
آنجا که می چرخد تا باز بچرخد،
گرداب را .
و چرخه ی مرگ را میگشتم
تا ...
حضور پیدا و ناپیدای او.   
فریادش و
فرمانش به صدای کر کننده ی آب
توانش،
و پیچ و تابش
به دایره ی همیشه چرخان آن .

به فرمان او
زمین دوباره آغاز شد
زندگی آغاز شد
با تمام جانم آنگاه
باز گشته از غرق درآب
آرامش آغوش او
   صدای قلب او
همان او که ناقوس زندگی   را از آغاز نواخته بود و
و طپش را آموخته بود به من .