سه رباعی - فتح اله شکیبایی

نظرات دیگران
  
    از : کاوه کیان

عنوان : اشاره ای به رباعییات آقای شکیبایی
ضمن اینکه این رباعیییات هیچ چیز تازه ای در بر ندارد متأسفانه در آنها قوانین شعری نیز
رعایت نشده است

در ربا عی اول مصرع چهارم(خسرورا پیوسته زبون دارم من)باسه مصرع قبل هم وزن
نیست

در رباعی سوم مصرع چهارم با مصراع های قبلی هم قافیه نیست (میهن)با گلشن و
روشن هم قافیه نیست اینها از اصول وقوانین شعر عروضی است
٣٣٨۰۲ - تاریخ انتشار : ۲۵ دی ۱٣٨۹