صدای پای جوانی‏


مهری کاشانی


• صدای پای جوانی که آمد
هول برم داشت
مست بود و سر به هوا
خوب وبد ؛جو و گندم را قا تی کرده بود ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۷ دی ۱٣٨۹ -  ۲٨ دسامبر ۲۰۱۰


 صدای پای جوانی که آمد
هول برم داشت
مست بود و سر به هوا
خوب وبد ؛جو و گندم را قا تی کرده بود

من جو و گندم می کردم

   کفش های سرخش را

اینجا و آنجا

سر راه من می کند

پا در کفشش نمی کردم

رنگ پس می داد

بد وخوب می کردم هنوز

کفش های قرمزش را دیدم

دم در جفت کرده بود .