یک سروده


مهری کاشانی


• عنکبوت آن بالا
کنج تاق
آرام ، آرام
نخ در نخ
تور می بافت ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۲ دی ۱٣٨۹ -  ۲٣ دسامبر ۲۰۱۰


 

به من گفتند خر گوشت مرده و
و کسی سراغش را نگرفته
..... به من گفتند تو
می خواستم بگویم ،مرده ام من ؟
جای پایم زیر تنم خالی بود
و سرم از مو هایم
عنکبوت آن بالا
کنج تاق
آرام ، آرام
نخ در نخ
تور می بافت
چهره ام تار بسته بود
تا پیشانی
خر گوشم مدتی بود مرده بود
نمی دانستم
مدتی پیش از او
مرده بودم ، شاید .