مادر و یک سروده ی دیگر


مهری کاشانی


• برای ترس هایم قصه می گفت
خواب آلود می شدند و
می خوابیدند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۲۷ آذر ۱٣٨۹ -  ۱٨ دسامبر ۲۰۱۰


مادر

برای ترس هایم قصه می گفت
خواب آلود می شدند و
می خوابیدند
از وقتی قصه گوی من به خواب رفته
آن ها
هرگز به خواب نرفته اند


کمی مهارت

کمی جهل و اندکی هم تصادف
دست به یکی کردند و شدم
مثل آنهائی که سال هاست
             سرشان داد می زدم
من
             مثل شما ها نیستم