خط پرواز و یک سروده ی دیگر


مهری کاشانی


• خط پروازی است در خیال من و
شیار آبی و
مرغابی ترسیده از آب ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۱۵ آذر ۱٣٨۹ -  ۶ دسامبر ۲۰۱۰


 

خط پروازی است در خیال من و

شیار آبی و

مرغا بی تر سیده از آب

از خاک هم و

از بال زدن

تنها هوا مانده بود

در خیال بود که هوائی می شد                                                                                          

و در خیال که پرواز می کرد                                                               

خط پر وازیست در خیال من خالی ....

و شیار آبی
تعبیر


خواب دیده بودم غرق شده

لخت؛ لخت

بد یمن است

می دانستم

خبرآمد شاه ماهی ات بی آب مانده

زیرآب حوض را زده اند و

ما هی ات مرده

به دنبال تعبیر خوش تر

ماهی مرده را انداختم برایش

چنان شکاک برش داشت

آنطور که بگوید؛ همین؟