حالا که باز گشته ای


مهری کاشانی


• ته مانده ی عمر رفته را بغل می زنی
پا به خاکت می گذاری
چشم چشم می کنی
به دنبال عمری که جا گذاشته ای ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۵ آذر ۱٣٨۹ -  ۲۶ نوامبر ۲۰۱۰


 ته مانده ی عمر رفته را بغل می زنی

پا به خا کت می گذاری

چشم چشم می کنی

به دنبال عمری که جا گذاشته ای

گم شده ئی که گم می کند ترا

چرخ زده این خاک

جای پایت را هم برده

و تو پا به خاک رفته گذاشته ای

سر زمین نقش های شسته شده

من های شور رفته

از شباهت های نا تمام

از شباهت شسته می شوی

از غریبگی با نو آمده ها

در میمانی

مات با عزیزان

با تندیس های بی سر

شام می خوری .

تنها مانده ای

تنها تر؛ دلت فشرده تر

حالا که باز گشته ای