جسور تر از آنم


مهری کاشانی


• جسور تر از آنم
که بی تو سر کنم و
اندوه را تا ته جام بنوشم ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۱۶ آبان ۱٣٨۹ -  ۷ نوامبر ۲۰۱۰


 جسور تر از آنم
که بی تو سر کنم و
اندوه را تا ته جام بنوشم
دلی با توست که
ضرب آهنگش از ضرب دل منست
می زند
می طپد
تا فرو افتی به قلب زمین
در شکوه غمگین عاطفه
بمانی همینجا
همینم من
میزان کن ساعتت را
همین حالا