شیرینی انتخاب


علی صیامی


• آیا جریانِ برقِ بندهای درهم‌تنیده‌ی شبکه‌‌ی سراسریِ سفیدِ جهان
با چند والیومِ ناقابل،
باعثِ اتصالی و قطعِ برق خواهدشد؟ ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۱۱ آبان ۱٣٨۹ -  ۲ نوامبر ۲۰۱۰


 
انگاری مرگ دوستانه‌تر شده
دوروبرم راه می‌رود، بی‌آنکه قصد بدی داشته باشد.
وقتش شده به خودم اجازه ‌دهم،
هادی صداقتِ ارزشِ لذتِ زندگی‌‌شوم.
از لایه‌های بایگانیِ توده‌ی چربِ خاکستری،
برگه‌ی انتخاباتی اولین صدا در گلو را بیرون می‌کشم،


01   »بودن«      
00   «نبودن«   X


                        ***
آیا جریانِ برقِ بندهای درهم‌تنیده‌ی شبکه‌‌ی سراسریِ سفیدِ جهان
با چند والیومِ ناقابل،
باعثِ اتصالی و قطعِ برق خواهدشد؟
دیگر جنازه‌ای راه‌رونده‌ میانِ دیگر راه‌روندگان نخواهم بود!
دیگر غمِ نان، غمِ شیر و غمِ خامه-عسل-نیمرو-خاویار نخواهد بود!
دیگرعمود نیستم،
تا خوابِ کسی آشفته شود.
برتخت دراز می‌کشم،
تا کوتاهِ کوتاهِ کوتاه شوم.
شاید،
به زیرِبرقِ روشنایی چشمانِ بوفِ کور
سایه‌‌درازِ درازِ دراز، درازتر شود.

علی صیامی/ هامبورگ/01.01.01 - 00.00.00