سه شعر از مهری کاشانی


مهری کاشانی


• ماه
چون میوه روی کاج
                     طلوع کرد
و غرق شد در آب
               که حوض را رنگِ نقره دهد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۷ شهريور ۱٣٨۹ -  ۲۹ اوت ۲۰۱۰


 
یک.

تنها تو
تو می دانی چرا که گذشت
من چشم گذاشته بودم
                که مخفی شوند

با تو
تمامِ خبرها با توست
تو ازروزهای پر از خورشید
پر از برف وبازی آمده ای
در لانه ی کبوتر
                تنها
                   تو مانده ای
در ذهنِ من
    صدای پاشان می دود هنوز
بگو کجا
    کجای آن بازی مخفی شده اند؟


دو

روباهی که عینک زده بود
                         مثل دکتر
طوری گفت
                  تسلیت عرض می کنم
که گوری زیر پایم کنده شد
مرده بودم دیگر
خواستم سراغ فردا بروم
و دیروز را سرکوب کنم
کوچه در مه فرو رفته بود
تنها ترس مانده بود در خانه
و تلقینی
       که این همزاد
       در زاد روزم
به من هدیه داد.   
سه

ماه
چون میوه روی کاج
                     طلوع کرد
و غرق شد در آب
               که حوض را رنگِ نقره دهد
عکس بگیرد از درخت ها
ستون های ایوان و بعد
                      به تاریکخانه ی دلِ خود برد
                      تا با نرمش ِ زیرکانه اش
                     آنجا که نقشِ کودکیم را شست
                                                    بشویدش!