آری یا نه و ...


مهری کاشانی


• گفتنند: نرو!
گفتم :نمی روم.
گفتند :نکن!
گفتم :نمی کنم ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۱۲ مرداد ۱٣٨۹ -  ٣ اوت ۲۰۱۰


 
 

گفتنند: نرو!
گفتم :نمی روم.
گفتند :نکن!
گفتم :نمی کنم
گفتند: این راه است
گفتم :این راه است
گفتند:این چاه است
گفتم :این چاه است
گفتند و من باز گفتم.
یک بار گفتم نه!
می دانید چه شد؟
نه نمی دانید.
نه می دانید.
نگاه کنید به دفتر ن ی ک ی مهری کاشانی
نشر گردون سال ۲۰۰۹
بعضی از شب ها
هم داد ستانم
هم میر غضب و هم متهم
سماجت می کنم پشت متهم
                            تا تبرئه

همین یک دیشب که پشتش را خالی کردم
از صبح زود
سایه جسدی بردار، تاب می خورد بر دیوار.
تمام شب پاهای
             اززمین جداشده ی پسرک ناشناس
نخ نخ عصب هایم را کشید
تا در هوا چرخید چرخید
                      آرام آرام
بازگوی راز وحشت بزرگ
بر گردن اوست.

Yea and nay
ترجمه ی آری یا نه
Don’t go. They said   won’t go, I said
Don’t do so they said       won’t do so I said
This is the way they said      yea I said this is the way
Heres the pitfall they said   yea I said the pitfall
Again they said again I said
Nay I said at once   you know what happened?
No you don’t
You don’t know
You know