دریایی ها


علی صیامی


• زندگی همین است
ببینی و بروی
شاید هم گلی بچینی
از گلستانی که بوستان هم هست ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۱۶ تير ۱٣٨۹ -  ۷ ژوئيه ۲۰۱۰


 ۱
در کافه

چه فرقی می کند،
تو رو باشی یا من زیر؟
زاویه ی نگاه،
همه ی زیر و زبرها را دوار می کند.

بیا دمی بی غل و غش دست بر دهان هم بگذاریم،
نوک فنجانِ مان را به هم بمالیم،
شاید که اوج لذت را
در عمق کانال چشم ها،
تا انتهای لوله ی کلیه ها
خیس کنیم.


۲
در دابلین

بلندبالا!
نه چندان کوتاه،
شره های طلا بر دوش ها،
گاهی هم بر پشت گردن.

زندگی همین است
ببینی و بروی
شاید هم گلی بچینی
ازگلستانی که بوستان هم هست
درسرزمین اولیسه،
در انتظار گودو نمان
بو را با خود ببر.


٣
در رویا

فرار از روزمره گی
شجاعت کسی است
که سکونِ مردابی لَختش می کند،

کِی با هم به مرز آبی آب های دنیا برویم،
بر امواج بازتاب ماه سوار شویم،
و هیچگاه خیس نشویم؟


۴
در بازگشت

رسیدن به مقصد هدف نیست
جاده را دریاب
که پر از حادثه هاست،
بخصوص که راه
از آب دریا خیس باشد.

(٣۰-۱۶ مه ۲۰۱۰)