رهایی


مهدی فلاحتی


• جهانم رها
از همه هیچ و پوچی که هستی ست نامش
و از هرچه فریادِ ساکت که چون زهر،
می ریزد انسان به کامَش. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۶ خرداد ۱٣٨۹ -  ۲۷ می ۲۰۱۰


 
 

جهان
       مثل جانم رهایی ست
جهانم رها
             مثل جان است
و حتّا اگر جان نمانَد، جهانم جوان است
و پیوندِ من با حضورِ جهانواره ات
بی دریغ و عیان است

جهانم رها
از همه هیچ و پوچی که هستی ست نامش
و از هرچه فریادِ ساکت که چون زهر،
می ریزد انسان به کامَش.
جهانم
       همه
اشتیاق است و فریادهای رهایی
چنانچون که در بسترِ عشقبازی م.

جهانت رها در جهانِ رهایم
- که پیوند با جانِ دیگر
                                 رهایی ست
حتّا اگر جان ببازیم.

واشینگتن، 3 خرداد 1389
www.mehdifalahati.com