شگفتی


مهدی فلاحتی


• شگفتی ام از جهانِ من از نگاهِ تو   ناگهانه شدن
شگفتی ام از نگاهِ من از جهانِ تو    بی کرانه شدن
شگفتی ام از نور
                     در اعماقِ تاریکی ست ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۱۵ فروردين ۱٣٨۹ -  ۴ آوريل ۲۰۱۰


 
 

شگفتی ام از حضورِ دوباره ام است
از این دوباره تازگی   از بهاره ام است
شگفتی ام از جهانِ من از نگاهِ تو   ناگهانه شدن
شگفتی ام از نگاهِ من از جهانِ تو    بی کرانه شدن
شگفتی ام از نور
                     در اعماقِ تاریکی ست
شگفتی ام از لحظه های شکفتن
و جلوه های حضور

شگفتی ام از نظمِ واژه های پریشان به بامِ شعر
و چهچهِ آرامِ این قناری مست
- در آینه ی همواره جیغِ جنون
شگفتی ام از دوباره شدن بی هر چه نفرت و کین
و آهوی جانم که بی خیال
                   یله بر گرمجانیِ آفتابِ فرودین


شگفتی ام از حضورِ تو در آغازه ی من است
در عشقِ پُرآوازه ی من است.

www.mehdifalahati.com

واشینگتن، 15 فروردین 1388