فانوس


مهدی فلاحتی


• چه در جانت آید به هنگام خواهش؟
به جز ناب خواهی
به جز یاد. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۲۱ بهمن ۱٣٨٨ -  ۱۰ فوريه ۲۰۱۰


  
نگاهت به فانوس
در ژرفنای کبودی
و دریا
         سراسر تلاطم
و فریاد.

چه در جانت آید به هنگام خواهش؟
به جز ناب خواهی
به جز یاد.

نگاهت به ژرفای آن گمکجایی
                                     که چون باوری ناگزیر
می بینی اش قایقی مانده آن دوُرها روُی دریا
و موجاخروشی که بر موجِ دیگر چون آوار می ریزد و اوج دیگر...
هیاهوی ویران شدن
                         موج دیگر...

چه در جانت آید به هنگام خواهش؟
به جز دل به دریا زدن
چنگ در بطن رویا فکندن
و فانوس را بر کفِ بی قرارت نشاندن
و رفتن...

واشینگتن، نوزدهم بهمن ۱٣٨٨

www.mehdifalahati.com