سپید


فرهاد منش


• ای زمستان ِ سپید!
ای که در تاب ِ درخشان ِ زمین
زمهریری در پایانه ی ِ خود می سازی ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۲۷ دی ۱٣٨٨ -  ۱۷ ژانويه ۲۰۱۰


 
ای زمستان ِ سپید!

ای که در تاب ِ درخشان ِ زمین

زمهریری در پایانه ی ِ خود می سازی

و در آن چنبره ی ِ دشواری

جستجوهای ِ مرا از پی ِ هر بیداری

می نشانی به تن ِ یخزدگیهر نهالی که ز من می روید

از تب ِ جانداری

می فرازد به هوا

و تن ِ مرغان را

روی ِ این جاده ی ِ پیچان ِ سپید

می تکاند در برفهست یا نیست،

                  نمی دانم چیست؟

پَر زدن در تپش ِ هشیاری