سرود دختران ایران


عسگر آهنین


• ما همه دختران ِ ایرانیـم
ظاهرا ً، یک کمی، مسلمانیم

دشمنان ِ حجاب ِ اجباری،
از لج ِ مردمان ِ نادانیـم! ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۱٣ آذر ۱٣٨٨ -  ۴ دسامبر ۲۰۰۹


 
ما همه دختران ِ ایرانیـم
ظاهرا ً، یک کمی، مسلمانیم

دشمنان ِ حجاب ِ اجباری،
از لج ِ مردمان ِ نادانیـم!

خُرده، ای شیخ ِ سنگواره، مگیر
زنده جانیم وُ شوخ و ُ شیطانیم

امر وُ نَهی ِ تو هیچ می دانیم
سخن ِ عقل ِ خویش می خوانیم

توُ، به عمّامه و ُ عبا خوش باش
ما به خود جامه نو ُ بپوشانیم

نبش ِ قبر ِ گذشته ها با تو
ما، ولی، با زمانه همخوانیم

روزگار ِ تو می شود سپری
ما که آزاده ایم، می مانیم

تاجهانی به کام ِ خود سازیم
دولت ِ مردگان بر اندازیم!


آلمان، ۲۰۰۹