رنگ علف


هادی خرسندی


• های که من مرتکب خبط دگر نمیشوم
باز در این مبارزه خاک به سر نمیشوم

شعار مرگ و زندگی برای کس نمیدهم
اسیر زنده مرده‌ی یک دو نفر نمیشوم ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ٨ آذر ۱٣٨٨ -  ۲۹ نوامبر ۲۰۰۹


 
های که من مرتکب خبط دگر نمیشوم
باز در این مبارزه خاک به سر نمیشوم

شعار مرگ و زندگی برای کس نمیدهم
اسیر زنده مرده‌ی یک دو نفر نمیشوم

اگر که سبز گشته‌ام؛ بگو به مدعی که من
رنگ علف شدم ولی؛ خوراک خر نمیشوم!