آشتی رنگ ها


سهیل کشاورز


• سبز خفته در هزاره های دور
موج شد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ٨ مرداد ۱٣٨٨ -  ٣۰ ژوئيه ۲۰۰۹


فریاد
ندا
سکوت
ندا - ندای ایران شد

سهراب
ترانه
کاوه
خون سیاوش جاری شد

نظم هستی شکوفه زد
خلسه تاریخ زدوده شد
تکرار نه
بن بست گشوده شد

آشتی رنگ ها شد
سیاه سبز شد
سفید سبز شد
سرخ سبز شد

سبز خفته در هزاره های دور
موج شد
جبهه مردم ایران شد


سه شنبه ششم مردادماه ۱٣٨٨
هامبورگ