مهتابی خانه


جهان آزاد


• مثل خزر گرم و بی تاب       مثل دماوند سرکش
لبهایشان جام دریا          چشمانشان باغ آتش ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۲۰ تير ۱٣٨٨ -  ۱۱ ژوئيه ۲۰۰۹


 
 
● برای   زنده یادان پوینده و مختاری
 
 
مثل زمین سبز و پربار                 مثل هوا پاک وسرشار
مثل طبیعت سراپا....                    ایثار ایثار    ایثار
 
مثل خزر گرم وبی تاب                مثل دماوند سرکش
لبهایشان جام دریا                     چشمانشان باغ آتش
 
رویایشان طرح جنگل                در دامن تشنه ی لوت
آوازشان بانگ تندر                  در خواب دیوار فرتوت
 
دیوارها را شکستند                  با بانگ توفانی خود
تاریخ ما را نوشتند                  با خون ایرانی خود
 
اکنون امید جوانه                    در خاک آن باغ گلگون
پوینده تر از همیشه                موج ارس موج کارون
 
اکنون سرود جوانان                آذین هر کوی وبرزن
پیکار دیوان منحوس               با دودمان تهمتن
 
اکنون طلوع تبسم                    در تیرگی های تردید
مهتابی خانه ی ما                    سر شار از عطر امید
 
۱۱ تیر ۱٣۷٨