بیانیه ی همگرایی و برداشت های متفاوت از آن


گیتی سلامی


• از این زاویه است که به نظر من بیانیه ی همگرایی هم در روش برگزیده ی خود (ائتلاف یا همکاری گروه هاو انسان های دمکرات با نظر و ایده های متفاوت درشرایط خاص حول خواست وارزش های دمکراتیک) هم در نوع زبان خود و هم زمان ِ انتخاب شده و هم سه سویه بودن مخاطبان در نوع خود شروع یک حرکت مستقل با زبانی مستقل است ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۱۴ خرداد ۱٣٨٨ -  ۴ ژوئن ۲۰۰۹