از آوارگی ها


مهدی فلاحتی


• حضوری دگرگونه دارم
و گاهی که گم می شوم درغیابِ خودم ،
چهره یی هستم از ابر ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۱ ارديبهشت ۱٣٨۷ -  ۲۰ آوريل ۲۰۰٨


در اینجا
چه حجمی ست از آسمانی که از آنِ من نیست !
و در چشمها چون نگاهم می افتد به عکسی که باید خودم باشم آرام می پرسم از خود که "این کیست؟".
 
حضوری دگرگونه دارم
و گاهی که گم می شوم درغیابِ خودم ،
چهره یی هستم از ابر
با قطره آهی که برگونه دارم .
 
چه حجمی ست اینجا از اندوهِ بارانیِ ابر!
 
 
واشینگتن – ۱۵ فروردین ۱٣٨۷