روزگار سخت


داریوش لعل ریاحی


• کو جلوه های داد؟
یک روزِ بی عناد
یک جرعه آبِ خوش
یک گرده نان داغ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱٨ آبان ۱٣٨۶ -  ۹ نوامبر ۲۰۰۷


کو خانه ای که در آن حرف می زدیم؟
آن روستای؛ سبز در امتداد رود
کو سبزه؟ کو درخت؟
کو آن خیال خوب؟
آن چشمه زلال
آن ابرِ دیدنی
کو آن همه کلاغ؟
آوازِ کوچه باغ
ایوان و خاطرات
تختی کنارِ آب
گلهای چیدنی
کو بوته؟ کو گیاه؟
چوپان و بره ها
باریک راهِ کوه
از قصه های خوب
حرفی شنیدنی
کو جلوه های داد؟
یک روزِ بی عناد
یک جرعه آبِ خوش
یک گرده نان داغ
دیدی چگونه گشت؛ این روزگار سخت
از یادمان به رفت؛ آن سبزه؛ آن درخت