یادت می آید


م. ساقی


• یادت می آید
درختان توت تنومند
و رقص
بیدهای مجنون
در ایوان تابستان را
یادت می آید!؟ ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۱۹ شهريور ۱٣٨۶ -  ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۷


یادت می آید
روزهای تابستان
روی علفها
کشتی می گرفتیم
و با سَرآستین ِ
پیراهن های نوجوانی
عرق از چهره
می زدودیم...
باد
موهای ما را
ورق می زد
و خنده هامان
بی چروک
و یکدست بودند

یادت می آید
آن روزهای
آفتابی
و بی غباررا
که با گذر زمان
و این همه دیوار و راهبند
خاکستری شده اند

یادت می آید
درختان توت تنومند
و رقص
بیدهای مجنون
در ایوان تابستان را
یادت می آید!؟