یک شب


مهدی فلاحتی


• آه
    رویاوش !
کجایم من ؟
سراسر
          آسمانم آتش است امشب. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۶ شهريور ۱٣٨۶ -  ۲٨ اوت ۲۰۰۷


در خواب و در بیدارخوابی هایم آوازت
                                                   سراسر
آسمانی را به آتش می کشد.

از کجای شهرِ بی روزن فرا می خوانی ام ؟
ای صیحه ات یادآورِ آن سوگِ جاری –
در پسِ دورانِ با افسونِ مردم
                                     پنجه در پنجه !
ای لحظه هایت
                   هر یکی
                               قرنی
                                        سراسر
زهر در جامِ شکسته !
آرزوی دست و پا بسته به رویِ تختِ شلاق و شکنجه !

از کجای شهرِ بی مأمن فرا می خوانی ام ؟

آغوشِ سرماکُش به رویت می گشایم
بوسه
       مرهم
مرهمی از بوسه بر گلزخمهایت می نشانم
سر به روی شانه هایت
                               نرم
                                     نجوا می کنم :
شهر
خالی گشته از آن واژه های نفرت و نفرین
- توهّم
          رحم
                  بی رحمی
شکستن
التماس و
            وهن
                   وحشت
بندِ بی روزن
                  سیاهی
سنگباران ... -

شهر
سرشار است از انسان .آه
    رویاوش !
کجایم من ؟
سراسر
          آسمانم آتش است امشب.

www.mehdifalahati.com