آری...


م. ساقی


• تنها دیوارها
فروتنانه         
دستم را می گیرند
وقتی بر می خیزم
زمانی که نیستی
و ترا می جویم. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۴ شهريور ۱٣٨۶ -  ۲۶ اوت ۲۰۰۷


زخم می زنی
بر دلم
زخم می زنی
وقتی چشمانت
ناخوانا می شوند

و زمانی که
دور می شوی
سکوتی جَونده
و ترسی بی سر و پا
آزارم می دهند

آری
وقتی که دور می شوی
پیوسته
به زمین خیره می شوم
و چشمانم
گاهگاه
مانند مورچگان
سرگردان و بیقرارند

در نبود تو
آسمان اتاق
آسمان چند متری اتاق
این آشنای ِ روزوشبم
نیز
از من
خسته می شود
روزها
دور سرم می چرخد            
و شبهاکه می خوابم
از من روی می گرداند
تنها دیوارها
فروتنانه         
دستم را می گیرند
وقتی بر می خیزم
زمانی که نیستی
و ترا می جویم.

بیست وپنجم آگوست