سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
 
جستجو در جستجو در سایت اخبار روز    (طرز استفاده)
نام های نویسندگان :
عنوان ها :
متن مطالب :
بخش :
تاريخ انتشار:  از   تا 
     
دکتر بیژن باران
     خصیصه های تولید شعر شاملو
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱٣۹۶ (۱٣ فوريه ۲۰۱٨)
     استعاره ساختاری در شعر فروغ
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱٣۹۵ (۱۹ نوامبر ۲۰۱۶)
     یادها- اردشیر محصص
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ ارديبهشت ۱٣۹۵ (۱ می ۲۰۱۶)
     یادها- میکیس تئودوراکیس
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۱ فروردين ۱٣۹۵ (۱۹ آوريل ۲۰۱۶)
     شاکله های پساانقلاب در شعر فارسی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۹ شهريور ۱٣۹۴ (۲۰ سپتامبر ۲۰۱۵)
     مذاکرات اتمی لوزان ۲۰۱۵
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۴ فروردين ۱٣۹۴ (۱٣ آوريل ۲۰۱۵)
     مشکل نیما
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣۹٣ (٨ مارس ۲۰۱۵)
     نقد ساختارگرای فیلم تهران من حراج
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۰ آذر ۱٣۹٣ (۱ دسامبر ۲۰۱۴)
     شاکله های پساانقلاب در شعر فارسی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ خرداد ۱٣۹٣ (۲۹ می ۲۰۱۴)
     عرفان در سیاست
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ٣۰ فروردين ۱٣۹٣ (۱۹ آوريل ۲۰۱۴)
     اسکان آریاییها در آذربایجان بزرگ
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۰ اسفند ۱٣۹۲ (۱ مارس ۲۰۱۴)
     انقلاب و گوته
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ اسفند ۱٣۹۲ (۲۵ فوريه ۲۰۱۴)
     تاثیر شعر بر خواننده و جامعه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۹ بهمن ۱٣۹۲ (۱٨ فوريه ۲۰۱۴)
     شعر حاشیه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ بهمن ۱٣۹۲ (۲۶ ژانويه ۲۰۱۴)
     شعر تعهد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ دی ۱٣۹۲ (۶ ژانويه ۲۰۱۴)
     شاعر، نه شعر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۴ آذر ۱٣۹۲ (۱۵ دسامبر ۲۰۱٣)
     بلاغت در شعر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۹ شهريور ۱٣۹۲ (۲۰ سپتامبر ۲۰۱٣)
     عشق در پرستوهای شهلا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۷ مرداد ۱٣۹۲ (٨ اوت ۲۰۱٣)
     اعدام ماه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ فروردين ۱٣۹۲ (۲۴ مارس ۲۰۱٣)
     ساختار در ژرفای هنر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٣ اسفند ۱٣۹۱ (٣ مارس ۲۰۱٣)
     اصلاحات شیعی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲٨ مهر ۱٣۹۱ (۱۹ اکتبر ۲۰۱۲)
     مرگ در شعر فروغ فرخزاد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۹ مهر ۱٣۹۱ (۱۰ اکتبر ۲۰۱۲)
     خانواده در شعر فروغ
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۷ مهر ۱٣۹۱ (۲٨ سپتامبر ۲۰۱۲)
     اصلاحات دینی در خاورمیانه
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۵ مهر ۱٣۹۱ (۲۶ سپتامبر ۲۰۱۲)
     فروغ "باب" گذار شعر مدرن به پسامدرن
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣ مهر ۱٣۹۱ (۲۴ سپتامبر ۲۰۱۲)
     تغییر اجتماعی در خاورمیانه
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۶ شهريور ۱٣۹۱ (۱۶ سپتامبر ۲۰۱۲)
     بنیانگرایی در خاورمیانه
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۷ شهريور ۱٣۹۱ (۷ سپتامبر ۲۰۱۲)
     یادها- تختی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣ تير ۱٣۹۱ (۲٣ ژوئن ۲۰۱۲)
     زبانشناسی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱٣۹۱ (۱۴ ژوئن ۲۰۱۲)
     پیدایش سرود سراومد زمستون
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۹ خرداد ۱٣۹۱ (٨ ژوئن ۲۰۱۲)
     وزن هجایی سرود سراومد زمستون
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ خرداد ۱٣۹۱ (۲۴ می ۲۰۱۲)
     تکیه و مکث در سخنوری
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٨ ارديبهشت ۱٣۹۱ (۷ می ۲۰۱۲)
     سخنوری
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٣ ارديبهشت ۱٣۹۱ (۲ می ۲۰۱۲)
     یادها
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ ارديبهشت ۱٣۹۱ (۲٣ آوريل ۲۰۱۲)
     وزن هجایی ترانه مرا ببوس
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ بهمن ۱٣۹۰ (۲۶ ژانويه ۲۰۱۲)
     ادبیات اعتراض
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٨ دی ۱٣۹۰ (٨ ژانويه ۲۰۱۲)
     ادبیات تعهد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٣ دی ۱٣۹۰ (٣ ژانويه ۲۰۱۲)
     نقد کتاب: آنتالوژی صدای اعتراض قلم- تابستان ۲۰۰۹ ایران.
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٨ آذر ۱٣۹۰ (۱۹ دسامبر ۲۰۱۱)
     سازمانهای سکولار و دولت بختیار
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱۱ مهر ۱٣۹۰ (٣ اکتبر ۲۰۱۱)
     تاریخ
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ مرداد ۱٣۹۰ (۲٨ ژوئيه ۲۰۱۱)
     اعدام ممنوع
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ تير ۱٣۹۰ (۱۶ ژوئيه ۲۰۱۱)
     بیاد تو ام
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ تير ۱٣۹۰ (۷ ژوئيه ۲۰۱۱)
     فروغ در عصر دیجیتال
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۹ خرداد ۱٣۹۰ (۱۹ ژوئن ۲۰۱۱)
     تبلور اختلالات روحی در شعر نو فارسی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱٣۹۰ (۱۰ ژوئن ۲۰۱۱)
     سرود ۸ مارس
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ خرداد ۱٣۹۰ (۶ ژوئن ۲۰۱۱)
     ماگنولیا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۰ خرداد ۱٣۹۰ (٣۱ می ۲۰۱۱)
     عرفان در خاور میانه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣ خرداد ۱٣۹۰ (۲۴ می ۲۰۱۱)
     May Day
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۹ ارديبهشت ۱٣۹۰ (۱۹ می ۲۰۱۱)
     افسردگی و سیاست
اجتماعی -  تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱٣٨۹ (۷ ژانويه ۲۰۱۱)
     یادها- فروغ فرخزاد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۱ دی ۱٣٨۹ (۱ ژانويه ۲۰۱۱)
     زمان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٣ آذر ۱٣٨۹ (۴ دسامبر ۲۰۱۰)
     دیوار
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ آذر ۱٣٨۹ (۲۹ نوامبر ۲۰۱۰)
     ایران من
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱ آذر ۱٣٨۹ (۲۲ نوامبر ۲۰۱۰)
     دکتر غلامحسین ساعدی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۶ آبان ۱٣٨۹ (۱۷ نوامبر ۲۰۱۰)
     اروتیزم در شعر کرباسی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ آبان ۱٣٨۹ (۷ نوامبر ۲۰۱۰)
     چندزبانی در شعر زیبا کرباسی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۵ شهريور ۱٣٨۹ (۶ سپتامبر ۲۰۱۰)
     صلح و دو سروده ی دیگر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱ مهر ۱٣٨۶ (۲٣ سپتامبر ۲۰۰۷)


فهرست نام نویسندگان
آ  ا  ب  پ 
ت  ث  ج  چ 
ح  خ  د  ذ 
ر  ز  ژ  س 
ش  ص  ض  ط 
ظ  ع  غ  ف 
ق  ک  گ  ل 
م  ن  و  ه 
ی  غیرفارسی

اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۰