سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
 
جستجو در جستجو در سایت اخبار روز    (طرز استفاده)
نام های نویسندگان :
عنوان ها :
متن مطالب :
بخش :
تاريخ انتشار:  از   تا 
     
ویدا فرهودی

     کودکانه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ اسفند ۱٣۹۴ (۲۵ فوريه ۲۰۱۶)
     تدارک فردا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ بهمن ۱٣۹۴ (۱۴ فوريه ۲۰۱۶)
     الا ای اهل بی تابی ...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱٣۹۴ (۲۱ اکتبر ۲۰۱۵)
     وقتی که درفش عشق به خون رنگین شد...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۶ شهريور ۱٣۹۴ (۱۷ سپتامبر ۲۰۱۵)
     یادهای در هم...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۷ مرداد ۱٣۹۴ (٨ اوت ۲۰۱۵)
     شعرم صدایت می کند...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۷ تير ۱٣۹۴ (۲٨ ژوئن ۲۰۱۵)
     هزارها ترانه ...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۹ خرداد ۱٣۹۴ (۹ ژوئن ۲۰۱۵)
     شکایتی چرا کنم...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۴ ارديبهشت ۱٣۹۴ (۴ می ۲۰۱۵)
     جوانه ی سرودها
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣ ارديبهشت ۱٣۹۴ (۲٣ آوريل ۲۰۱۵)
     آرزو را می جَوَم...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ فروردين ۱٣۹۴ (۹ آوريل ۲۰۱۵)
     عید آمده تو اما...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۹ اسفند ۱٣۹٣ (۲۰ مارس ۲۰۱۵)
     دلم گرفته
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۷ بهمن ۱٣۹٣ (۱۶ فوريه ۲۰۱۵)
     که آسان است دشواری...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۰ بهمن ۱٣۹٣ (٣۰ ژانويه ۲۰۱۵)
     عطشناکم بدان باری...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ دی ۱٣۹٣ (۲۷ دسامبر ۲۰۱۴)
     فریاد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ آبان ۱٣۹٣ (۷ نوامبر ۲۰۱۴)
     گذار از رنجِ بودن
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱ مهر ۱٣۹٣ (۲٣ سپتامبر ۲۰۱۴)
     از سرو‌ها آزاده‌تر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۰ مرداد ۱٣۹٣ (۲۱ اوت ۲۰۱۴)
     بس کن غزل...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ مرداد ۱٣۹٣ (۲٨ ژوئيه ۲۰۱۴)
     تماشایی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ خرداد ۱٣۹٣ (۱۲ ژوئن ۲۰۱۴)
     در مصیبت
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٣ ارديبهشت ۱٣۹٣ (٣ می ۲۰۱۴)
     صد واژه ی نو خیزد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱ فروردين ۱٣۹٣ (۲۱ مارس ۲۰۱۴)
     جاودان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۷ اسفند ۱٣۹۲ (۲۶ فوريه ۲۰۱۴)
     خاطره
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ بهمن ۱٣۹۲ (۱ فوريه ۲۰۱۴)
     نفس نمانده در گلو
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ دی ۱٣۹۲ (۶ ژانويه ۲۰۱۴)
     به دور از وطن
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۰ آذر ۱٣۹۲ (۱ دسامبر ۲۰۱٣)
     گم می شوی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣۹۲ (۲۶ اکتبر ۲۰۱٣)
     در پیچ ِهیچ
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱٣۹۲ (۱۶ اکتبر ۲۰۱٣)
     سه شعر از کنستانتین کـَوَفی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۹ مرداد ۱٣۹۲ (۲۰ اوت ۲۰۱٣)
     با عشق پیدایش کنید
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۰ مرداد ۱٣۹۲ (۱ اوت ۲۰۱٣)
     مهتاب
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۹ خرداد ۱٣۹۲ (۱۹ ژوئن ۲۰۱٣)
     بی شمار
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣ خرداد ۱٣۹۲ (۲۴ می ۲۰۱٣)
     مرطوب شد نگاهت
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ ارديبهشت ۱٣۹۲ (۱۲ می ۲۰۱٣)
     هماره شو...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ ارديبهشت ۱٣۹۲ (۲۴ آوريل ۲۰۱٣)
     تا معجزه ِ رویـِش...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۹ اسفند ۱٣۹۱ (۱۹ مارس ۲۰۱٣)
     تبانی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۴ اسفند ۱٣۹۱ (۴ مارس ۲۰۱٣)
     همین ازعشق بدان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱ بهمن ۱٣۹۱ (۲۰ ژانويه ۲۰۱٣)
     ره دیوانه ها!
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣ دی ۱٣۹۱ (۲٣ دسامبر ۲۰۱۲)
     کلیدها (چطور می توان وارد یک خانه شد)
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱٣۹۱ (۹ دسامبر ۲۰۱۲)
     ستار رفته شاید، سهراب را بیابد...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۹ آبان ۱٣۹۱ (۹ نوامبر ۲۰۱۲)
     ردّ پای آرزو
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱٣۹۱ (۱٣ اکتبر ۲۰۱۲)
     تا غایت رهـایــی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱٣۹۱ (۱ اوت ۲۰۱۲)
     بهانه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ تير ۱٣۹۱ (۲٨ ژوئن ۲۰۱۲)
     حنجره های نمور
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۷ خرداد ۱٣۹۱ (۲۷ می ۲۰۱۲)
     کلامی نیست
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲ خرداد ۱٣۹۱ (۲۲ می ۲۰۱۲)
     مجال استخاره!
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ ارديبهشت ۱٣۹۱ (۲۵ آوريل ۲۰۱۲)
     اگر که بشکفی از تار و پود
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲ فروردين ۱٣۹۱ (۲۱ مارس ۲۰۱۲)
     رسالت شعر و ...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند ۱٣۹۰ (۱۲ مارس ۲۰۱۲)
     تا آخر زمستان!
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ دی ۱٣۹۰ (۱۱ ژانويه ۲۰۱۲)
     *جوانه هست و می خیزد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣ آذر ۱٣۹۰ (۲۴ نوامبر ۲۰۱۱)
     به نام عشق
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۵ مهر ۱٣۹۰ (۲۷ سپتامبر ۲۰۱۱)
     می کِشد همدلی تورا با من...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۱٣۹۰ (۱۶ اوت ۲۰۱۱)
     شبنم- نوشته
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ تير ۱٣۹۰ (۷ ژوئيه ۲۰۱۱)
     دربدری
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٣ ارديبهشت ۱٣۹۰ (٣ می ۲۰۱۱)
     بانوی بهار نـَم نـَمَـک می آیـد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ فروردين ۱٣۹۰ (۹ آوريل ۲۰۱۱)
     کفران
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲ بهمن ۱٣٨۹ (۲۲ ژانويه ۲۰۱۱)
     بنگر! برهنــه بنگرم!
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ آذر ۱٣٨۹ (۲۷ نوامبر ۲۰۱۰)
     بیماری شاعرانه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۷ آبان ۱٣٨۹ (۲۹ اکتبر ۲۰۱۰)
     نم نم مبار باران*
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٣ مهر ۱٣٨۹ (۱۵ اکتبر ۲۰۱۰)
     غزاله وار ...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۷ مهر ۱٣٨۹ (۲۹ سپتامبر ۲۰۱۰)
     تا فرو پاشد این شب خسته
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٣ شهريور ۱٣٨۹ (۱۴ سپتامبر ۲۰۱۰)
     دلم...هم آن که بشکستم!
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۰ شهريور ۱٣٨۹ (۱ سپتامبر ۲۰۱۰)
     کافی نیست
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ مرداد ۱٣٨۹ (٣ اوت ۲۰۱۰)
     وقتی که پیدا می شوی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۹ تير ۱٣٨۹ (۱۰ ژوئيه ۲۰۱۰)
     تدارک سبز
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ خرداد ۱٣٨۹ (۶ ژوئن ۲۰۱۰)
     حکم قتل سخن
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ ارديبهشت ۱٣٨۹ (۱۵ می ۲۰۱۰)
     بی‌مقدمه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۱ ارديبهشت ۱٣٨۹ (۱ می ۲۰۱۰)
     مرثیه ی اسب کوچک و یک سروده ی دیگر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۷ فروردين ۱٣٨۹ (۱۶ آوريل ۲۰۱۰)
     در مقدم بهاران
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۹ اسفند ۱٣٨٨ (۲۰ مارس ۲۰۱۰)
     ندایی سرخ می خیزد!
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ بهمن ۱٣٨٨ (۲۶ ژانويه ۲۰۱۰)
     باور مکن!
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱٣٨٨ (۵ دسامبر ۲۰۰۹)
     زلال است آسمان امشب
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۷ آبان ۱٣٨٨ (٨ نوامبر ۲۰۰۹)
     قلم
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۰ شهريور ۱٣٨٨ (۲۱ سپتامبر ۲۰۰۹)
     گفتن از ناخوانده ها! (بخش دوم و پایان)
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۷ مرداد ۱٣٨٨ (۱٨ اوت ۲۰۰۹)
     نمی بینم
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ مرداد ۱٣٨٨ (٣ اوت ۲۰۰۹)
     بخوان سرود شکفتن
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۱ تير ۱٣٨٨ (۲۲ ژوئيه ۲۰۰۹)
     گـُرد آفرید ما
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ تير ۱٣٨٨ (۲۵ ژوئن ۲۰۰۹)
     گفتن از ناخوانده ها! (بخش نخست)
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۴ خرداد ۱٣٨٨ (۴ ژوئن ۲۰۰۹)
     شاعر و شب
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ خرداد ۱٣٨٨ (۲۹ می ۲۰۰۹)
     پرسش های بارانی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۷ ارديبهشت ۱٣٨٨ (۱۷ می ۲۰۰۹)
     جـُرم گیج
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۰ ارديبهشت ۱٣٨٨ (٣۰ آوريل ۲۰۰۹)
     پنجره ای باز
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ فروردين ۱٣٨٨ (۱۰ آوريل ۲۰۰۹)
     در آستان بهار
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ فروردين ۱٣٨٨ (۲٨ مارس ۲۰۰۹)
     خانه تکانی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۰ اسفند ۱٣٨۷ (۲۰ مارس ۲۰۰۹)
     میراث
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ بهمن ۱٣٨۷ (٨ فوريه ۲۰۰۹)
     شعبده باز
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ بهمن ۱٣٨۷ (۲۷ ژانويه ۲۰۰۹)
     دیوانه وش
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱٣٨۷ (۱ ژانويه ۲۰۰۹)
     ستاره
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٨ آذر ۱٣٨۷ (٨ دسامبر ۲۰۰٨)
     سرنوشت هایی در تلاقی*
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۵ آذر ۱٣٨۷ (۲۵ نوامبر ۲۰۰٨)
     دروازه های دل
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۹ آبان ۱٣٨۷ (۹ نوامبر ۲۰۰٨)
     کودک شوم دوباره...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲ آبان ۱٣٨۷ (۲٣ اکتبر ۲۰۰٨)
     لهجه ی خیس
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ شهريور ۱٣٨۷ (۱۱ سپتامبر ۲۰۰٨)
     قصه ی خاوران
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ شهريور ۱٣٨۷ (۲۹ اوت ۲۰۰٨)
     مصلحت
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۱٣٨۷ (۱۵ اوت ۲۰۰٨)
     به جای نامه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۹ تير ۱٣٨۷ (۹ ژوئيه ۲۰۰٨)
     صحنه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ تير ۱٣٨۷ (۲۴ ژوئن ۲۰۰٨)
     آن روز
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ خرداد ۱٣٨۷ (۲٨ می ۲۰۰٨)
     چند رباعی (۱)
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ ارديبهشت ۱٣٨۷ (۹ می ۲۰۰٨)
     چه شد پس؟
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣ ارديبهشت ۱٣٨۷ (۲۲ آوريل ۲۰۰٨)
     تو ولی گفتی:" نه!
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۱ فروردين ۱٣٨۷ (٣۰ مارس ۲۰۰٨)
     سکوت اگر که بشکند!
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۹ اسفند ۱٣٨۶ (۱۹ مارس ۲۰۰٨)
     بهمن پوشالی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ اسفند ۱٣٨۶ (۲۵ فوريه ۲۰۰٨)
     کسی که مانده ز من...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱ بهمن ۱٣٨۶ (۲۱ ژانويه ۲۰۰٨)
     عصیان سرودن
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۵ دی ۱٣٨۶ (۲۶ دسامبر ۲۰۰۷)
     تشــنه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲ آذر ۱٣٨۶ (۲٣ نوامبر ۲۰۰۷)
     زن
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٣ مهر ۱٣٨۶ (۱۵ اکتبر ۲۰۰۷)
     تا هست جانی در قفس...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ شهريور ۱٣٨۶ (۲٨ اوت ۲۰۰۷)
     پرده دران
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ۱٣٨۶ (۱۷ اوت ۲۰۰۷)
     دروغ
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۰ مرداد ۱٣٨۶ (۱ اوت ۲۰۰۷)
     فنون رندی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۷ خرداد ۱٣٨۶ (۱۷ ژوئن ۲۰۰۷)
     شکفتن های سرخ
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ ارديبهشت ۱٣٨۶ (۱۵ می ۲۰۰۷)
     یکان امکان ِ امکان ها!!!
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ ارديبهشت ۱٣٨۶ (۲٨ آوريل ۲۰۰۷)
     بهارمان افسوس...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱ فروردين ۱٣٨۶ (۲۱ مارس ۲۰۰۷)
     نشانه ای ز هست و نیست
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱٣٨۵ (۵ فوريه ۲۰۰۷)
     بـــــس کــــن
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ آذر ۱٣٨۵ (۲۹ نوامبر ۲۰۰۶)
     چهار شعر از شارل بودلر ۱۸۲۱-۱۸۶۷
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۷ آبان ۱٣٨۵ (۲۹ اکتبر ۲۰۰۶)
     سرخای جانسپاری
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ شهريور ۱٣٨۵ (۲۶ اوت ۲۰۰۶)
     صدای مرگ
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۰ تير ۱٣٨۵ (۲۱ ژوئيه ۲۰۰۶)
     سـُرَنـگ را بشنو..
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۵ خرداد ۱٣٨۵ (۲۶ می ۲۰۰۶)
     زندانی ِ آزاد و آن زمان ها ...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٣ ارديبهشت ۱٣٨۵ (۱٣ می ۲۰۰۶)


فهرست نام نویسندگان
آ  ا  ب  پ 
ت  ث  ج  چ 
ح  خ  د  ذ 
ر  ز  ژ  س 
ش  ص  ض  ط 
ظ  ع  غ  ف 
ق  ک  گ  ل 
م  ن  و  ه 
ی  غیرفارسی

اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۰