سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
 
جستجو در جستجو در سایت اخبار روز    (طرز استفاده)
نام های نویسندگان :
عنوان ها :
متن مطالب :
بخش :
تاريخ انتشار:  از   تا 
     
جواد مفرد
     معنی لفظی نام جهرم جایگاه دژ بلند و محروسه است
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۰ مهر ۱٣٨۷ (۱ اکتبر ۲۰۰٨)
     ایزد میثره(مهر) به عنوان بدل آریایی مردوک بابلیها
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣ مهر ۱٣٨۷ (۲۴ سپتامبر ۲۰۰٨)
     زروان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۷ شهريور ۱٣٨۷ (۱۷ سپتامبر ۲۰۰٨)
     نام و نشان اکوان دیو شاهنامه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ شهريور ۱٣٨۷ (۱۲ سپتامبر ۲۰۰٨)
     بررسی اساس اسطورهً مرگ رستم توسط شغاد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٣ شهريور ۱٣٨۷ (٣ سپتامبر ۲۰۰٨)
     زاولیها
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ شهريور ۱٣٨۷ (۲۷ اوت ۲۰۰٨)
     نامهای کهن دو نیمه جنوبی تاجیکستان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱ شهريور ۱٣٨۷ (۲۲ اوت ۲۰۰٨)
     ریشهً واژهً تنبور
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ مرداد ۱٣٨۷ (۲ اوت ۲۰۰٨)
     وامق و عذرا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ مرداد ۱٣٨۷ (۲۷ ژوئيه ۲۰۰٨)
     کورش دوم و سوم در عرصهً اساطیر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٨ تير ۱٣٨۷ (۱٨ ژوئيه ۲۰۰٨)
     اسطورهً بهلول عاقل دیوانه نما اساس هندی/ایرانی دارد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۹ تير ۱٣٨۷ (۹ ژوئيه ۲۰۰٨)
     تحقیقی در باب ریشهً نام ماههای عربی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ تير ۱٣٨۷ (۲۴ ژوئن ۲۰۰٨)
     بهشت مازندران و پل چینوت ایرانیان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۰ خرداد ۱٣٨۷ (۱۹ ژوئن ۲۰۰٨)
     تحقیقی در باب معانی لفظی نامهای قرآن
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۹ خرداد ۱٣٨۷ (٨ ژوئن ۲۰۰٨)
     زروان در مقام پیر شالیار و دانای سیمیار کُردان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۴ خرداد ۱٣٨۷ (٣ ژوئن ۲۰۰٨)
     صحایف رش و جلوهً یزیدیان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ خرداد ۱٣٨۷ (۲٨ می ۲۰۰٨)
     اسطورهً اودیسه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۰ ارديبهشت ۱٣٨۷ (۱۹ می ۲۰۰٨)
     حماسه ایلیاد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٣ ارديبهشت ۱٣٨۷ (۱۲ می ۲۰۰٨)
     تأثیر اساسی و بزرگ اساطیر دینی مصر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٨ ارديبهشت ۱٣٨۷ (۷ می ۲۰۰٨)
     ریشه های بابلی اسطورهً عیسی مسیح
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٣ ارديبهشت ۱٣٨۷ (۲ می ۲۰۰٨)
     نامهای ارمنستان در زبانهای رسمی هیتی ( نسیلی و لوویایی) به معنی سرزمین ماه بوده اند
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ ارديبهشت ۱٣٨۷ (۲۷ آوريل ۲۰۰٨)
     آپسو و تیامات اساطیر سومری اصل آدم و حوای تورات و یمه و یمی اوستا و وداها هستند
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۱ فروردين ۱٣٨۷ (۱۹ آوريل ۲۰۰٨)
     محل سرزمین اساطیری دیلمون
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۴ فروردين ۱٣٨۷ (۱۲ آوريل ۲۰۰٨)
     بررسی ریشهً سامی جشن تیرگان و سنت دینی کهن قربانی کودکان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۱ فروردين ۱٣٨۷ (٣۰ مارس ۲۰۰٨)
     اساس بابلی و بومی نوروز و مهرگان و سدهً ایرانیان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۹ اسفند ۱٣٨۶ (۱۹ مارس ۲۰۰٨)
     معمای نام ماههای ایرانی با ریشهً بابلی آنها قابل حلّ است
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۴ اسفند ۱٣٨۶ (۱۴ مارس ۲۰۰٨)
     شیراز، نامی خیال انگیز
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۹ آبان ۱٣٨۵ (٣۱ اکتبر ۲۰۰۶)
     معرفی رام اساطیری و ایزدان اوستایی رام و ارت
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣ آبان ۱٣٨۵ (۲۵ اکتبر ۲۰۰۶)
     سیمرغ در اساطیر اوستایی و شاهنامه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱٣٨۵ (۲۱ اکتبر ۲۰۰۶)
     خاندان کیانی (مادی) همان خاندان نخستین انسانهای تورات می باشند
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ مهر ۱٣٨۵ (۱۷ اکتبر ۲۰۰۶)
     مارای بودانیان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۷ مهر ۱٣٨۵ (۹ اکتبر ۲۰۰۶)
     ینیس و یمبریس ملحقات انجیلها همان کمبوجیه و بردیه هستند
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۵ مهر ۱٣٨۵ (۷ اکتبر ۲۰۰۶)
     زمان زرتشت و طول عمر وی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۱ مهر ۱٣٨۵ (٣ اکتبر ۲۰۰۶)
     زرتشت و بودا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲ مهر ۱٣٨۵ (۲۴ سپتامبر ۲۰۰۶)
     آیا اعتقاد به زروان در تعلیمات زرتشت نقشی داشته است؟
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ شهريور ۱٣٨۵ (۱۶ سپتامبر ۲۰۰۶)
     اساس تاریخی اسطورهً شاهنامه ای گیو و بانو گشسب
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ شهريور ۱٣٨۵ (۱٣ سپتامبر ۲۰۰۶)
     گرگین میلاد، راهوله / تیگران پسر گئوماته زرتشت/ بودا می باشد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۵ شهريور ۱٣٨۵ (۶ سپتامبر ۲۰۰۶)
     تحقیقی در باب شهر و کشورهروم شاهنامه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۱ شهريور ۱٣٨۵ (۲ سپتامبر ۲۰۰۶)
     ائیریامن ایزد آتش آریائیها بوده است
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ شهريور ۱٣٨۵ (۲٨ اوت ۲۰۰۶)
     بررسی اصل معابد بلخ و مزار شریف
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۱ مرداد ۱٣٨۵ (۲۲ اوت ۲۰۰۶)
     مِلک سبای اساطیری عهد باستان همان زهاب کرمانشاهان است
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ۱٣٨۵ (۱۷ اوت ۲۰۰۶)
     چشمهً یا حوض کوثر در اصل همان دریاچهً قّله سبلان است
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ مرداد ۱٣٨۵ (۱۱ اوت ۲۰۰۶)
     جغرافیای اساطیری شهر ری و چشمهً معروف آن
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٨ مرداد ۱٣٨۵ (۹ اوت ۲۰۰۶)
     بحثی در باب نام و نشان ولایات تمیشه و کوسی در شاهنامه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٣ مرداد ۱٣٨۵ (۴ اوت ۲۰۰۶)
     گرایشات مهرپرستانهً حافظ
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ مرداد ۱٣٨۵ (٣۰ ژوئيه ۲۰۰۶)
     گرشاسب شاه فرهمند و گرشاسب جهان پهلوان در شاهنامه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ تير ۱٣٨۵ (٣ ژوئيه ۲۰۰۶)
     کوههای اوستا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۷ تير ۱٣٨۵ (۲٨ ژوئن ۲۰۰۶)
     بررسی نامهای کهن شهر اردبیل و کوهها و رودخانهً آن
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۷ تير ۱٣٨۵ (۲٨ ژوئن ۲۰۰۶)
     نام و نشان فرمانروایان تخاری در شاهنامه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ۱٣٨۵ (۱۴ ژوئن ۲۰۰۶)
     قوم سلم برادر ایرانیها، اسلاف صربوکرواتها بوده ند
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۷ خرداد ۱٣٨۵ (۲٨ می ۲۰۰۶)
     زرتشت در مقام پیامبر آیین میترایی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱ خرداد ۱٣٨۵ (۲۲ می ۲۰۰۶)
     تحقیقی در باب نامهای رودهای خوزستان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۱ ارديبهشت ۱٣٨۵ (۲۱ می ۲۰۰۶)
     دقوقی دیوان مثنوی معنوی نیز در اصل همان زرتشت است
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ ارديبهشت ۱٣٨۵ (۱۲ می ۲۰۰۶)
     حاتم طایی اعراب نیز همان زرتشت ایرانیان است
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ ارديبهشت ۱٣٨۵ (۲ می ۲۰۰۶)
     زرتشت پیش نمونهً امام حسین در باور ایرانیان قرون آغازین هجری
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۵ ارديبهشت ۱٣٨۵ (۲۵ آوريل ۲۰۰۶)
     زرتشت در مذهب گنوسی هرمسیه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱ ارديبهشت ۱٣٨۵ (۲۱ آوريل ۲۰۰۶)


فهرست نام نویسندگان
آ  ا  ب  پ 
ت  ث  ج  چ 
ح  خ  د  ذ 
ر  ز  ژ  س 
ش  ص  ض  ط 
ظ  ع  غ  ف 
ق  ک  گ  ل 
م  ن  و  ه 
ی  غیرفارسی

اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۰