چنین گفت لوله کش


هادی خرسندی


• از‭ ‬شیر‭ ‬توالت‭ ‬آب‭ ‬لوله
اشکش‭ ‬میریخت‭ ‬گوله‭ ‬گوله

میگفت‭ ‬که‭ ‬لوله‭ ‬جای‭ ‬من‭ ‬نیست
این‭ ‬تنگی‭ ‬جا‭ ‬سزای‭ ‬من‭ ‬نیست ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۹ دی ۱٣۹۷ -  ۱۹ ژانويه ۲۰۱۹


از‭ ‬شیر‭ ‬توالت‭ ‬آب‭ ‬لوله
اشکش‭ ‬میریخت‭ ‬گوله‭ ‬گوله

میگفت‭ ‬که‭ ‬لوله‭ ‬جای‭ ‬من‭ ‬نیست
این‭ ‬تنگی‭ ‬جا‭ ‬سزای‭ ‬من‭ ‬نیست

من‭ ‬جلوه‭ ‬ی‭ ‬چشمه‭ ‬سار‭ ‬بودم
سرمایه‭ ‬ی‭ ‬جویبار‭ ‬بودم

آیینه‭ ‬ی‭ ‬روی‭ ‬ماه‭ ‬و‭ ‬خورشید
جانم‭ ‬شب‭ ‬و‭ ‬روز‭ ‬میدرخشید

‭ ‬این‭ ‬لوله‭ ‬پر‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬سیاهی
در‭ ‬آن‭ ‬نبود‭ ‬خبر‭ ‬ز‭ ‬ماهی

اینجا‭ ‬نه‭ ‬دگر‭ ‬شبیه‭ ‬آبم
بی‭ ‬قلقل‭ ‬و‭ ‬عاری‭ ‬از‭ ‬حبابم

در‭ ‬قلقل‭ ‬من‭ ‬حباب‭ ‬پر‭ ‬بود
هیچم‭ ‬نه‭ ‬نشانی‭ ‬از‭ ‬کلر‭ ‬بود

آزاد‭ ‬و‭ ‬روان‭ ‬به‭ ‬چشمه‭ ‬و‭ ‬نهر
آسوده‭ ‬ز‭ ‬رنج‭ ‬لوله‭ ‬‭ ‬شهر.

این‭ ‬لوله‭ ‬سر‭ ‬دراز‭ ‬دارد
یک‭ ‬عالمه‭ ‬رمز‭ ‬و‭ ‬راز‭ ‬دارد

بگذشته‭ ‬ز‭ ‬کوچه‭ ‬و‭ ‬ز‭ ‬بازار
رفته‭ ‬ست‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬های‭ ‬بسیار

من‭ ‬روی‭ ‬نژاده‭ ‬و‭ ‬غریزه
عادت‭ ‬دارم‭ ‬به‭ ‬سنگریزه

دل‭ ‬تنگ‭ ‬برای‭ ‬قلوه‭ ‬سنگ‭ ‬است
وز‭ ‬بهر‭ ‬خزه‭ ‬دلم‭ ‬چه‭ ‬تنگ‭ ‬است

یادم همه مرزه است و‭ ‬پونه
سبزینه‭ ‬گیاه‭ ‬گونه‭ ‬گونه

در‭ ‬حسرت‭ ‬دیدن‭ ‬کلاغم
گنجشک‭ ‬نیامده‭ ‬سراغم

آن گرد و قلنبه تشنه خرگوش
کرده به یقین مرا فراموش

اکسیژن‭ ‬من‭ ‬نشسته‭ ‬در‭ ‬غم
هیدروژن‭ ‬من‭ ‬گرفته‭ ‬ماتم

‭ ‬دیگر‭ ‬نه‭ ‬خبر‭ ‬مرا‭ ‬ز‭ ‬کوزه
او هم شده است‭ ‬اسیر‭ ‬موزه

کو‭ ‬قُلقُلی‭ ‬دراز‭ ‬گردن
با‭ ‬قُلقُل‭ ‬خویش‭ ‬ناز‭ ‬کردن

کو‭ ‬گردش‭ ‬رود‭ ‬و‭ ‬رودخانه
وان‭ ‬شور‭ ‬و‭ ‬نشاط‭ ‬آبیانه؟.....

........ چون‭ ‬هِق‭ ‬هِق‭ ‬آب‭ ‬لوله‭ ‬خوابید
تلخ‭ ‬از‭ ‬سر‭ ‬لوله‭ ‬شیر‭ ‬غرید‭:‬

آرام‭ ‬بگیر‭ ‬جان‭ ‬مایع
اینقدر‭ ‬ننال‭ ‬زار‭ ‬و‭ ‬ضایع

بنگر‭ ‬به‭ ‬مسایل‭ ‬اساسی
بگذر‭ ‬ز‭ ‬گلایه،‭ ‬ناسپاسی

لوله‭ ‬به‭ ‬تو‭ ‬داده‭ ‬پای‭ ‬رفتن
توزیع‭ ‬شدی‭ ‬به‭ ‬کوی‭ ‬و‭ ‬برزن

از‭ ‬داخل‭ ‬چشمه،‭ ‬داخل‭ ‬نهر
شد‭ ‬جای‭ ‬تو‭ ‬در‭ ‬منازل‭ ‬شهر

با‭ ‬کوزه‭ ‬بجز‭ ‬یکی‭ ‬دو‭ ‬خانه
هربار‭ ‬نمیشدی‭ ‬روانه

در‭ ‬کوزه‭ ‬اگر‭ ‬یکی‭ ‬ترک‭ ‬بود
جان‭ ‬تو‭ ‬روانه‭ ‬درک‭ ‬بود

یکخرده‭ ‬بیا‭ ‬و‭ ‬قدردان‭ ‬باش
ممنون‭ ‬ز‭ ‬صناعت‭ ‬زمان‭ ‬باش

حظ‭ ‬کن‭ ‬ز‭ ‬مبانی‭ ‬تمدن
خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬زمانه‭ ‬منطبق‭ ‬کن

تکنولژی‭ ‬ات‭ ‬کمک‭ ‬نموده
تا‭ ‬مصرف‭ ‬تو‭ ‬شود‭ ‬فزوده

شد‭ ‬سرعت‭ ‬تو‭ ‬ز‭ ‬یُمن‭ ‬لوله
اندازه‭ ‬ی‭ ‬سرعت‭ ‬گلوله

گر‭ ‬دور‭ ‬ز‭ ‬طرف‭ ‬چشمه‭ ‬ساری
‭ ‬امروز‭ ‬تو‭ ‬صاحب‭ ‬اعتباری

سرمایه‭ ‬ی‭ ‬سازمان‭ ‬آبی
مشمول‭ ‬حسابی‭ ‬و‭ ‬کتابی

با دوره چشمه کرده ای فرق
قبض تو پَرانَد از همه برق

تنها‭ ‬نه‭ ‬که‭ ‬همنشین‭ ‬شیری
دارای‭ ‬معاون‭ ‬و‭ ‬وزیری ......

........ در‭ ‬پاسخ‭ ‬شیر،‭ ‬آب‭ ‬غمناک
در‭ ‬لوله‭ ‬کشید‭ ‬آه‭ ‬نمناک

گفتا‭ ‬که‭ ‬تو‭ ‬جسم‭ ‬جامد‭ ‬و‭ ‬سخت
البته‭ ‬که‭ ‬خوشدلی‭ ‬و‭ ‬خوشبخت

ز اعماق‭ ‬زمین‭ ‬و‭ ‬قعر‭ ‬معدن
آورده‭ ‬شدی‭ ‬چه‭ ‬مس‭ ‬چه‭ ‬آهن

پرورده‭ ‬شدی‭ ‬به‭ ‬کارخانه
شیرت‭ ‬کردند‭ ‬این‭ ‬میانه

هشدار‭ ‬نه‭ ‬شیر‭ ‬جنگلی‭ ‬تو
مسکین‭ ‬تَپ‭ ‬ول‭ ‬معطلی‭ ‬تو

تو کانی معدنی علاف
بر هستی من نداری اشراف

من‭ ‬زاده‭ ‬قعر‭ ‬و‭ ‬اوج‭ ‬هستم
پرورده‭ ‬ابر‭ ‬و‭ ‬موج‭ ‬هستم

رفتم‭ ‬ز ‬زمین‭ ‬به‭ ‬آسمانها
جاری‭ ‬شده‭ ‬ام‭ ‬به‭ ‬بوستان‭ ‬ها

من‭ ‬آبم‭ ‬و‭ ‬مایه‭ ‬ی‭ ‬حیاتم
سرقفلی‭ ‬چشمه‭ ‬و‭ ‬قناتم

پیوسته‭ ‬به‭ ‬سعی‭ ‬و‭ ‬جنب‭ ‬و‭ ‬جوشم
برعکس‭ ‬تو‭ ‬فرز‭ ‬و‭ ‬سختکوشم

حالا‭ ‬که‭ ‬بخاطر‭ ‬تمدن
در‭ ‬لوله‭ ‬ام‭ ‬و‭ ‬شیلنگ‭ ‬و‭ ‬سیفون

حالا‭ ‬که‭ ‬چنین‭ ‬شده‭ ‬ست‭ ‬حالم
بگذار‭ ‬که لااقل ‬بنالم!

من‭ ‬پاکم‭ ‬و‭ ‬ناب‭ ‬و‭ ‬ساده‭ ‬و‭ ‬صاف
اینجا‭ ‬شده‭ ‬ام‭ ‬اسیر‭ ‬و‭ ‬علاف

روزان‭ ‬و‭ ‬شبان‭ ‬اسیر‭ ‬کارم
یک‭ ‬روز‭ ‬مرخصی‭ ‬ندارم

حال‭ ‬دو‭ ‬کلام‭ ‬هم‭ ‬که‭ ‬گفتم
پاسخ‭ ‬ز‭ ‬تو‭ ‬نره‭ ‬خر‭ ‬شنفتم

گر‭ ‬مثل‭ ‬تو‭ ‬آلیاژ‭ ‬بودم
لب‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سخن‭ ‬نمیگشودم

در‭ ‬جان‭ ‬خودت‭ ‬تو‭ ‬حس‭ ‬نداری
جز‭ ‬آهن‭ ‬و‭ ‬روی‭ ‬و‭ ‬مس‭ ‬نداری

از‭ ‬من‭ ‬سه‭ ‬چهارم‭ ‬زمین‭ ‬پر
هستم‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬چهار‭ ‬عنصر

حیف‭ ‬از‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬درد‭ ‬دل‭ ‬که‭ ‬کردم
در‭ ‬حد‭ ‬تو‭ ‬نیست‭ ‬درک‭ ‬دردم‭ ........ ‬

...... غرید‭ ‬دوباره‭ ‬شیر‭ ‬کای‭ ‬دوست
خدمت‭ ‬کردن‭ ‬به‭ ‬خلق‭ ‬نیکوست

در‭ ‬دره‭ ‬و‭ ‬کوه‭ ‬اگر‭ ‬شوی‭ ‬گم
سودت‭ ‬چه‭ ‬بود‭ ‬برای‭ ‬مردم؟

گر‭ ‬صاحب‭ ‬تخت‭ ‬و‭ ‬تاج‭ ‬باشی
وندر‭ ‬دل‭ ‬برج‭ ‬عاج‭ ‬باشی

هرگز‭ ‬نشوی‭ ‬چنین‭ ‬فراگیر ......
....... (دیگر‭ ‬سخنی‭ ‬نیامد‭ ‬از‭ ‬شیر)

من‭ ‬شاهد‭ ‬گفت‭ ‬و‭ ‬گوی‭ ‬ایندو
ناظر‭ ‬به‭ ‬جدال ‬کهنه‭ ‬و‭ ‬نو

در مبحث سنّت و مدرنیسم
فارغ ز حدیث این و آن ایسم

آچار به دست و خبره در کار
بستم ره چکه را به آچار

آرام شد آب و شیر آسود
کار من لوله کش همین بود!

--------------
آخر دی ۹۷