اعتراض اتحادیه های کارگری انگلستان به سرکوب کارگران فولاد اهواز


• کنگره اتحادیه های کارگری انگلستان ضمن اعلام همبستگی عمیق با کارگران فولاد اهواز و نیشکر هفت تپه، از دولت ایران خواسته است که پنج خواست مشخص این کنگره در همین رابطه را بطور فوری برآورده نماید ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ٣۰ آذر ۱٣۹۷ -  ۲۱ دسامبر ۲۰۱٨کنگره اتحادیه های کارگری انگلستان ( TUC ) با انتشار بیانیه ای سرگشاده در تاریخ ۱۹ دسامبر ۲۰۱۸ ضمن اعلام همبستگی عمیق با کارگران فولاد اهواز و نیشکر هفت تپه، از دولت ایران خواسته است که پنج خواست مشخص این کنگره در همین رابطه را بطور فوری برآورده نماید.
به گزارش اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران متن این نامه به شرح زیر است:

کنگره اتحادیه های کارگری انگلستان (TUC) اقدامات دولت ایران در سرکوب مستمر فعالین سندیکایی، دانشجویان و دیگر فعالین در سراسر ایران را محکوم می کند.
کنگره اتحادیه های کارگری انگلستان، همبستگی عمیق خود را با مبارزات کارگران مجتمع ملی فولاد اهواز و کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه برای رسیدن به خواست بر حق و مشروع شان اعلام می دارد.
ما از اعتصاب نزدیک به شش هفته ای کارگران فولاد که در اعتراض به قصور کارفرما در عدم پرداخت ماهها حقوق برپا شده است، حمایت می کنیم.
کارگران مجتمع ملی فولاد اهواز بیش از یک سال است که با مالکان بخش خصوصی این مجتمع که به تعهد خود در رساندن فعالیت مجتمع به ظرفیت کامل عمل نکرده اند، درگیری دارند. کارگران خواستار بازگشت کارخانه به بخش عمومی و سرمایه گذاری دراز مدت به منظور تضمین سود اوری و ادامه کاری مجتمع می باشند.
واکنش مقامات ایران در برابر این اعتصاب و اعتراض ها طبق معمول بی رحمانه بوده است. در ساعات اولیه روز دوشنبه ۱۷ دسامبر نیروهای امنیتی به منازل بسیاری از کارگران هجوم بردند و ٣۱ نفر از نمایندگان کارگران را دستگیر کردند. چند ساعت بعد، ده نفر دیگر از کارگران اعتصابی بازداشت شدند.
بعد از این اقدامات، کارگران اعتصابی ملاقات با استاندار خوزستان را رد کردند و اعلام داشتند تا هنگامی که همه دستگیر شدگان آزاد نشوند، وارد هیچ مذاکره ای نخواهند شد.
خواسته های کارگران مجتمع فولاد اهواز و مجتمع نیشکر هفت تپه مبنی بر معکوس سازی موج خصوصی سازی ها و کنترل تولید توسط کارگران، مورد حمایت بخش بزرگی از سندیکاها و تشکل های کارگری و سازمان های سیاسی و اجتماعی قرار گرفته و نیز حمایت فزاینده جامعه در ایران را به همراه داشته است.
کنگره اتحادیه های کارگری انگلستان از مقامات ایران می خواهد که خواسته های زیر را بطور فوری برآورده نمایند.

· آزادی همه کارگران و فعالین سندیکایی از زندان؛
· پرداخت همه دستمزدهای معوقه و پرداخت نشده؛
· فراخواندن یگان های ضدشورش از کارخانه و اطراف آن و توقف همه تمهیدات دیگر که برای سرکوب کارگران اتخاذ شده است؛
· آغاز مذاکره جدی دولت ایران با کارگران در مورد باز گرداندن کارخانه به بخش عمومی بر مبنای آنچه که در قانون اساسی در مورد شکست و قصور کارخانه های خصوصی شده پیش بینی گردیده است؛
· دولت ایران، حقوق کارگری را مطابق با مقاوله نامه های بنیادی سازمان جهانی کار، شامل مقاوله نامه ٨۷ و ۹٨ به رسمیت بشناسد، احترام بگذارد و اجرایی کند.
کنگره اتحادیه های کارگری انگلستان، همراه با جنبش جهانی اتحادیه های کارگری از نزدیک موضوع را پیگیری می کند.