بکارت
(نسخه نهائی)


هادی خرسندی


• الا ای شیخ جویای بکارت
به لای پای دخترها چه کارت؟

چرا گفتی بکارت ها که پاره-‌ست
دقیقاً درصدش هفتاد و چارست؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۱ مهر ۱٣۹۶ -  ۱٣ اکتبر ۲۰۱۷


 خبرش را در سایت «پیک نت» خوانده بودم:
"امام جمعه اصفهان گفت: ۷۴ درصد دختران ایرانی باکره به خانه بخت نمی روند"
" امام جمعه اصفهان گفته است ۷۴درصد دختران ما باکره نیستند! پیام آور از ایشان می‌پرسد: شما این آمار را از کجا آوردید؟ آمار مربوط به اصفهان است و یا کل کشور؟ امام جمعه می‌فرماید: من با این وضع فساد و فحشا حدسی گفتم، البته آقایانی هم که اطلاع دارند و نزد من می‌آیند تائید کرده اند......"

-------------------------
بکارت (نسخه ی نهائی)
------------------------

الا ای شیخ جویای بکارت
به لای پای دخترها چه کارت؟
چرا گفتی بکارت ها که پاره-‌ست
دقیقاً درصدش هفتاد و چارست؟
تو آمار از کجا کردی فراهم
بیا یکخرده آگه کن مرا هم
شمارش را به دیگر کس سپردی
و یا خود رفتی از داخل شمردی؟!
وگر فرضآَ درست آن را شنفتی
چرا زان بیست و شش درصد نگفتی؟
نگفتی بیست و شش درصد بکارت
نشان باشد ز انواع اسارت
گروهی باکره، از سکس دورند
کزین بابت گرفتار غرورند
به خود چسبانده برچسب نجابت
نکرده تیر بر آنها اصابت!
هماره صورتی پر جوش دارند
روانی خسته و خاموش دارند
بزعم خود نجیب و ترتمیزند
به هر صورت برای ما عزیزند
گروهی ترس خورده، صاف و ساده
اسیر انجماد خانواده
برادر غیرتیٰ و آبرودار!
پدر هم محترم! در کوچه بازار
اگر دختر رود از راه ناجور!
جوابش گاه چاقو هست و ساطور
گروهی پای بند دین و مذهب
به شدت باکره، اما معذب!
چنان ترسند از اعماق دوزخ
که سکس و کامجوئی پیششان اَخ

***
امامِ جمعه‌آ! انصاف داری؟
کلامی غیر حدس و لاف داری؟
شما که دختری را سن نه سال
به شوهر میدهی راضی و خوشحال
چرا خواهی اگر شوهر نکرده
شود چل ساله ، سالم مانده پرده؟
بیا و دست بردار از حقارت
نچسب ای شیخ نادان بر بکارت
بکارت مال دوران های دور است
به دخترهای ما تحمیل زور است
بکارت نیست معیار نجابت
نجابت را چه بشناسد جنابت!
نجابت، شیخ نادان، پرده ای نیست
به اینکه داده‌ای یا کرده‌ای نیست
نه بین مردمان اخلاق و عصمت
به میزان بکارت گشته قسمت
فضول مردمان بودن خلاف است
نه آن کاری که در زیر لحاف است
مبر سر را درون بستر خلق
که بینی گوزشان را تا ته حلق
خودت شام زفاف ای شیخ بد ذات
بکارت داشتی ارواح بابات؟
برای تو کسی پرونده هم ساخت
و یا بر پشت و پیشت کنتور انداخت؟
در ِ کون ِ شما کنتور اگر بود
سر یکهفته کنتور هم دمر بود
اگر یک روز باشی توی حوزه
بواسیر تو میچسبد به لوزه
در آنجا آنچه فوق الواجبات است
همانا بحث شیرین لواط است
که باید اولش بحث و جدل کرد
سپس حی علی خیرالعمل کرد
تو حالا آمدی با این جسارت
ز دخترها طلب داری بکارت؟
چه میفهمی تو قانون طبیعت
که میآئی ز مادون طبیعت
امام ِ جمعه آ! بر خویش رحمی
بکن کاری که یک قدری بفهمی!
بدن ها فرق دارد با بدن ها
خصوصاً مال دخترها و زن ها
همه یک شکل و جور و قالبی نیست
نمی فهمی؟ زن است این، طالبی نیست
چه دخترهای نوزادی که گه گاه
ندارند این بکارت را به همراه
به آنها چون خدا پرده نداده
شوند البته که بی پرده زاده
ترا گر اعتراضی هست حالا
بگو با حضرت باریتعالی
که ای پروردگار پاک عالم
چرا پرده ندادی خاک عالم!
یکی را پرده باشد نازک و ُترد
شود زائل اگر یک ضربه ای خورد
یکی را پرده کشدار و غشائی است
مثال شخص آقا ارتجاعی است
که تا وقتی که آن بانو نزاید
از آن یک قطره هم خون در نیاید
یکی هنگام ورزش داده از دست
یکی تا آخرش همراه او هست
من اینها را که گفتم مستند بود
قوانین ازل بود و ابد بود
ندارد حرف من ردخُور ز قرصی
ولی تو باید از دکتر بپرسی
که او بی پرده‌تر از پرده گوید
برایت واضح و گسترده گوید

***
امام ِ جمعه‌آ، یک چیز دیگر
نمیدانی، نمیفهمی، مکرر!
بکارت چیست قفل حفظ ناموس؟
نجابت در پس‌اش محفوظ و محبوس؟
اگر داری دلارش یا ریالش
بزن آن را بخیّه، بی خیالش!
و یا از چین بخر، با نرخ کمتر
پلاستیک است و در آن خون کفتر
نمیگویم که هرج و مرج خوبست
و یا بی بند و باری مطّه-لوب است (مثل همین!)
ولی آقا پسر یا شاه داماد
نموده باغ ها را قبلاً آباد
چه حالی کرده با زن های بیوه
به هر باغی که رفته خورده میوه
تنی اینسوی و آنسو تاب داده
"مزارع" را یکایک آب داده
بسا با دختران نزدیک گشته
روابط مثل نخ باریک گشته
پس از کلی که لذت ها چشیده
کنون آقاپسر بیرون کشیده!
بیفتاده به فکر خانواده
زنی خواهد نجیب و صاف و ساده
یکی دختر که چشم و گوش بسته‌ست
به کنج خانه در حسرت نشسته ست
که این آقا بیاید بهر غارت
و بردارد از او مهر بکارت!
***
امام ِ جمعه آ! قدری حیا کن
دکان دیگری این جمعه وا کن
نگو از آنچه سررشته نداری
نرو دنبال نطق ابتکاری
در این آشفته بازار دیانت
میاور جنس تازه در دکانت
مدیریّت بکن طوری دکان را
که بشناسی همه اجناس آن را
فوراگزامپل بگو از بول و غایط
بخور آنقدر تا جانت درآید

----------
لندن - شهریور ۹۶