من با اینهمه خنگی


هادی خرسندی


• گاهی من آنقدر خنگ میشوم که اگر
چهل تا سیب از بالای درخت تالاق تالاق بخورد توی سرم،
یک لحظه از ذهنم نمیگذرد که میتوانم فی المجلس
نیروی جاذبه ی زمین را کشف کنم!
آنهم با اینکه خبر دارم این امر، شدنی است. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۰ ارديبهشت ۱٣۹۶ -  ۱۰ می ۲۰۱۷


گاهی من آنقدر خنگ میشوم که اگر
چهل تا سیب از بالای درخت تالاق تالاق بخورد توی سرم،
یک لحظه از ذهنم نمیگذرد که میتوانم فی المجلس
نیروی جاذبه ی زمین را کشف کنم!
آنهم با اینکه خبر دارم این امر، شدنی است.
با اینکه میدانم سیصد سال پیش همین گراویتی
به همین شکل، کشف شده.
آنهم تازه فقط با یک سیب!
ابدا.

تا پارسال، روزی ده بار
وقت کار با کامپیوتر، ماوس وایر-لس (بی سیم) ام
از روی میز میافتاد به زمین،
یک بار منِ خنگ فکر نکردم چرا میافتد؟
یکبار جاذبه را کشف نکردم،
حتی به فکر کشف جاذبه هم نیفتادم.
(با اینکه ماوس ام اپل بود ها. سیب!)
تنها عقلی که کردم،
ماوس را با یک نخ وصلش کردم به کامپیوتر.

اما حالا من
با اینهمه خنگی
اقلن میفهمم در انتخاباتی که همه ی نامزدهایش
الدنگ تشریف دارند،
رأی خودم را به کاندیدایی بدهم
که عارش آمده خودش را نامزد کند!

من اطمینان دارم
پیش از این که این حکومت بتواند
انتخابات شرافتمندانه ای برگزار کند،
(«شرافتمندانه» بهترین صفتی است
که میتوانم برای یک انتخابات شرافتمندانه
دست و پا کنم)

بله،
پیش از این که این حکومت بتواند
انتخابات شرافتمندانه ای برگزار کند،
من با همه ی خنگی ام،
سرانجام قوه ی جاذبه ی زمین را کشف خواهم کرد،
یکخرده هم قوی تر از مال نیوتون!

--------------
رباعی انتخاباتی
-----------
اینها همه درمانده و آنها پوُفیوز
افزون شود این فاصله ها روز به روز
ربطی است میان مردم و کاندیدا
روزی که شقیقه میدهد رأی به گوز !