امید و انتظار


هادی خرسندی


• گفتم چه نشسته ای کز این پس
الله بدون اکبر آید! ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۰ دی ۱٣۹۵ -  ۹ ژانويه ۲۰۱۷


 گفتم چه نشسته ای کز این پس
الله بدون اکبر آید!
گفتا که به یک ورش، ولیکن
اُمّید که دوره اش سرآید
طوری بشود که تخم هایم
از لنگه به لنگه گی درآید!

۱۹ دی - ۸۸ ژانویه