سالی که رفت


شیرین رضویان


• سالی که رفت
باد نام ها را با خود برد
و دست
گندم کاشت
اما نانی بر سفره پیدا نشد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۴ دی ۱٣۹۵ -  ٣ ژانويه ۲۰۱۷


 
سالی که رفت
باد نام ها را با خود برد
و دست
گندم کاشت
اما نانی بر سفره پیدا نشد

سالی که رفت
دلقکان شاه شدند
و شاهان به عمق کاخ ها پناه بردند
که تاریخی بمانند

سالی که رفت
مادران نعش کودکان خود را
از دهان دریا گرفتند
و کشتی های متورم از مسافر
برآماسیده از امید
در نقطه انفجار
به ژرفا شتافتند
و ساحل
هرگز به مهاجر سلام نگفت

سالی که رفت
حلب و شام
در خاک و خون غلتید
و چشم های گود رفته کودکان شام
بی شام
از صفحه های خبرچین
سفره شام ما را نظاره کرد

سالی که رفت را بدرقه کن
با یک شاخه گل آبی
آب مریز پشت پایش
تا مگر باز نگردد هرگز.

شیرین رضویان
لندن