پندارهای بزرگ


جهانگیر صداقت فر


• اندیشه‌ی زبون را
                بر بلندِ حماسه
                               مقام نیست . ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۵ آبان ۱٣۹۴ -  ۱۶ نوامبر ۲۰۱۵


 اندیشه‌ی زبون را

                بر بلندِ حماسه

                               مقام نیست .محال گونه

         بزرگ

             باید اندیشید

ور نه‌ -

نه‌ سیمرغی بر قاف

نه‌ رستمی بر رخش ...

و نه‌ - ققنوس وش -

                پیامِ حافظ و خیام

                                 تا ابد می‌‌زیست .

                                    ***********

جهانگیر صداقت فر
تیبوران - ۹ نوامبر ۲۰۱۵